Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí

V oblasti jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavního města Praha v rámci grantového schématu rozvoj počátečního vzdělávání podala obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů projekt „Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence úrazů dětí“.

Cíl projektu

proškolit pedagogy na území hlavního města Prahy v oblasti prevence úrazů dětí a vybavit je didaktickými materiály pro jejich další činnost

Cílová skupina

  • pedagogové I. a II. stupně základních škol
  • pedagogové středních škol
  • výchovní poradci
  • metodici prevence
  • vychovatelé

Kurzy jsou určeny výhradně pedagogům pražských základních a středních škol.

Partneři projektu

Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Mládež Českého červeného kříže, ZŠ genpor. Frantička Peřiny, ZŠ Na Korábě.

Realizace projektu

září 2006 – srpen 2008

Evropský sociální fond

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Více informací o Evropském sociální fondu naleznete na www.esfcr.cz.