o projektu

Cíl projektu

proškolit pedagogy na území hlavního města Prahy v oblasti prevence úrazů dětí a vybavit je didaktickými materiály pro jejich další činnost

Cílová skupina

 • pedagogové I. a II. stupně základních škol
 • pedagogové středních škol
 • výchovní poradci
 • metodici prevence
 • vychovatelé

Kurzy jsou určeny výhradně pedagogům pražských základních a středních škol.

Partneři projektu

 • Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.
 • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
 • Mládež Českého červeného kříže
 • ZŠ genpor. Frantička Peřiny
 • ZŠ Na Korábě

Realizace projektu

září 2006 – srpen 2008 na území hlavního města Prahy

Obsah kurzu „Prevence úrazů a rizikového chování dětí dospělých“

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogckých pracovníků (Dětství bez úrazů je taktéž akreditována MŠM jako vzděláváací instituce.) Kurz je tvořen 4-6 semináři.

témata seminářů:

 1. Úrazy dětí
 2. Rizikové chování mladistvých
 3. Prevence úrazů a rizikového chování mladistvých
 4. První pomoc
 5. Ochrana člověka za mimořádných situací
 6. Aktivity k jednotlivým tématům ve vyučovacích hodinách

Každý seminář trvá 45 minut, jeho součástí jsou jak základní informace k dané problematice, tak aktivity a diskuze účastníků. Semináře předpokládají aktivní zapojení účastníků, jejich obsah je rámcový a může se měnit podle požadavků a potřeb účastníků. Na daný seminář navazuje ještě distanční samostudium dané oblasti, které účastník prokáže odpovědními listy.

témata dalších seminářů:

 • Prevence úrazů v dopravě
 • Sociální rozdíly u dětí ve škole
 • Poruchy příjmu potravy
 • a další, o které bude zájem

Realizace kurzů

bude probíhat přímo na základních a středních školách v Praze, které budou mít o tento kurz zájem.

Podmínky pro realizace kurzu na škole

 • vyčlenění vhodné místnosti pro konání kurzu, samozřejmě za ni bude uhrazeno nájemné,
 • uvolnění a motivaci pedagogů, aby se semináře mohli zúčastnit.

Škola tím získá

 • pedagogy vzdělané v oblasti prevence úrazů dětí a rizikového chování mladistvých v rámci systému DVPP,
 • zdarma pomůcky pro provádění prevence ve vyučovacích hodinách,
 • jako poděkování škole několik knížek vhodných jako dárky pro děti.

Úspěšní absloventi kurzu získají

akreditovný certifikát uznávaný v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a tím si rozšíří svou kvalifikaci (alternativně při menším počtu absolvovaných seminářů lze získat osvědčení o absolvování kurzu), event. osvědčení o absolvování kurzu, sadu pomůcek, které mohou ihned využít při své práci, jež obsahuje

 • informační letáky,
 • odborné publikace k jednotlivým tématům,
 • náměty na aktivity a pracovní listy k jednotlivým tématům,
 • popisovatelné motivační plakáty,
 • videopořad s danou tématikou
 • další doplňkové materiály.

Podmínky získání certifikátu

Účastník semináře musí buď

absolvovat alespoň 3 semináře prezenčně, připravit proškolení a proškolit alespoň 2 své kolegy, toto proškolení doložit, (k proškolení dostanete kompletní složku s prezentacemi, testy a odpovědní obálkou),

Poté obdržíte certifikát (certifikát se počítá vzhledem k akreditaci MŠMT jako uznávané Další vzdělávání pedagogických pracovníků) a doplňkovou sadu pomůcek

 • základní sadu pomůcek pro proškolené kolegy (tolik sad, kolik proškolíte kolegů – sada bude obsahovat metodické příručky 1-5, sadu plakátů zalaminovaných),
 • videokazetu s pořady pro pedagogy a děti od 2. do 3. stupně a videokazetu s pořadem pro děti 1.stupně (tato videokazeta není hrazena z prostředků ESF)
 • metodiku a pracovní listy pro 1.stupeň (není hrazena z prostředků ESF)
 • demonstrační ochranné pomůcky (krytka zásuvky, chytka na ubrus, krytka rohu, zarážka okna, dveří, protiskluzová samolepka)

nebo

absolvovat 5 seminářů prezenčně (možné i další distančně)

Poté obdržíte certifikát (certifikát se počítá vzhledem k akreditaci MŠMT jako uznávané Další vzdělávání pedagogických pracovníků) navíc

 • videokazetu s pořady pro pedagogy a děti od 2. do 3. stupně nebo videokazetu s pořadem pro děti 1.stupně (tato videokazeta není hrazena z prostředků ESF)

Podmínky získání osvědčení

Účastník semináře musí být proškolen certifikovaným účastníkem, toto proškolení doložit (zápisem a testy) nebo absolvovat v libovolné formě (prezenční nebo distanční = složit příslušný test) jakékoli 3 semináře